سرانه مصرف گل در کشور10 شاخه است/متوسط سرانه مصرف جهانی گل100شاخه