- طرح اصالت قطعه از جمله اقدامات بسیار خوب و قابل تقدیر سایپا یدک است