حضرتی: مخالف حضور برادر رئیس جمهور در مذاکرات هستم