صاحبان انواع تاکسی و وانت‌بار درون‌شهری از پرداخت مالیات معاف شدند