مهمترین دستاورد دفاع مقدس ، اثبات کارآمدی فرهنگ جهاد و ایثار است