عربشاهی:کسانی که دلسوز ورزش باشند ازوزیرحمایت می کنند / برانکو مربی ترسویی است