میراسماعیلی دبیر کمیته آموزش آسیا، مربیان و کاتا شد