دانشمندان موفق به ایجاد روح مصنوعی در آزمایشگاه شدند