میدان نفتی یاران شمالی پلمپ شد/فعالیت ما مغایر قوانین زیست محیطی نیست