روند توسعه و سرمایه گذاری در بخش گردشگری مهاباد متوقف نمی شود