توقیف خودرو حامل 157 هزار نخ سیگار قاچاق در اردبیل