متوسط قيمت فروش ساختمان مسکوني در شهر تهران افزايش يافت