دادگاه منتظر پاسخ استعلامات از دادگاه کیفری، دادسرا و دادسرای انتظامی قضات است