مولر: با شکست بارسا می‌توانیم پیام بزرگی به دنیای فوتبال بدهیم