افرادی آگاهانه و یا ناآگاهانه ‌تضعیف دانشگاه پیام‌نور را پیگیری می‌کنند‌