اظهار نظري که نمي دانيم بايد چگونه باور کنيم | سیاست اصلی وزارت ورزش ماندن کی‌روش است| فوتبال رييس مق