خلعتبری: چشم‌انتظار تساوی تراکتورسازی و پدیده هستیم