دادگاه جواز رسیدگی به شکایت مجدد را نداشت/ معاونت در قتل نداشتم