کشورهای دنیا به تناسب سیاست‌های‌شان در حوزه نشر دخالت می‌کنند