کری خوانی مدیران عامل مس رفسنجان و مس کرمان برای بازی سه شنبه