اجرای طرح پزشک خانواده نیازمبرم سیستم پزشکی و پیراپزشکی در ایران است