کنگره خون، کاوشگری جامعه علمی برای یافته های دانش جدید است