تحقق مطالبات فرهنگی رهبر معظم انقلاب در جامعه مغفول مانده است