خانه هنرمندان کرمانشاه با حضور استاد کزازی افتتاح شد