صداقت اساس رستگاری انسان/ عقیده توحیدی سبب زنده شدن دلها می شود