دولت به مساله سرمایه‌گذاری و بخش خصوصی توجه و اهمیت لازم را می‌دهد