مذاکره کنندگان برای دستیابی به پیش نویس اولیه برجام به وین می روند