شوراي برنامه ريزي محيط زيست در برنامه ششم توسعه برگزار شد