واردات خودرو و قطعات در فروردین ماه ۳۹ درصد کاهش یافت