بنیاد امور بیماری‌های خاص سالانه حداقل 100 دستگاه دیالیز در کشور توزیع می‌کند