غرب هنوز با افریقا مثل اتباع سابق خودش رفتار می کند