تعیین زمان جلسه بعدی دادگاه منوط به وصول استعلامات است