رئیس جامعه جراحان: مگر کمونیست هستیم که حقوق پزشک را با کارگر مقایسه می‌کنیم!