مقتدرانه در باب المندب حضور داریم/ دفاع قدرتمندانه از منافع کشور