آمادگی معاونت علمی در حمایت از توسعه مراکز رشد دانشگاه فنی حرفه‌ای