بزرگ‌ترین ظلم به مسئله هسته‌ای استفاده ابزاری برای آمریکاستیزی بود / منتقدان توافق هسته‌ای شاخه‌