ظریف: ایران و آفریقای جنوبی تقریباً موضع مشترکی درباره همه موضوعات دارند