بازدید شجریان و اصغر فرهادی از نمایشگاه ماهی و مرجان