همکاری سازمان انتقال خون فرانسه باایران توسعه می یابد