نظام شورایی پیشرفته ترین نظام مدیریتی مردم نهاد در دنیا است