آقای هوادار! با جبهه گیری علیه قلعه نویی همین اندک غرورتان هم از دست می رود