سرسنگی: مدرسه تئاتر ایرانشهر به‌ زودی افتتاح می‌شود