تولید چای رژیمی حاوی گیاه کارلا و برگ زیتون برای نخستین باردردانشگاه صنعتی اصفهان