برگزاری مراسم رونمایی از کتاب «راه صفا، بر پی مصطفی»