کمربند شمالي کشور باراني خواهد شد/ پديده گرد و خاک در جنوب شرق و شرق کشور