بازدید سجادی و مناف هاشمی از اردوی تیم ملی واترپلو