بزرگترین مجموعه فرهنگی و مذهبی کشور در شیراز تعطیل شد