فصل جدید همکاریهای اقتصادی ایران و چک، رقم خورد/ تشکیل کمیته مشترک برای توسعه همکاریهای اقتصادی دو ک