تصاویری از بازدید شبانه ثابت قدم و شیرزاد از وضعیت کارت خواب های رشت