بيش از 16 هزار حامي حمايت از دو هزار يتيم را به عهده گرفتند